FredSmiling mann-kann

FredSmiling: Fluechtlingspolitik
3.60


FredSmiling fluechtlingspolitik zum Comic

FredSmiling: Gleichberechtigung
2.56


FredSmiling gleichberechtigung zum Comic

FredSmiling: Outsourcing
5.00


FredSmiling outsourcing zum Comic

FredSmiling: Innovation
3.00


FredSmiling innovation zum Comic

FredSmiling unbedarft